WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Vikariat i praxis

Vikariat i praxis, WinlLas Sverige

I denna artikel kommer jag att belysa Arbetsdomstolens praxis avseende hur en vikarie kan anställas, vad denne får utföra, personanknytningen till ordinarie befattningshavare och arbetsskyldigheten för en vikarie.   När används anställningsformen vikariat? Vikariat är den mest kända av tidsbegränsade visstidsanställningar. Av LAS § 5 framgår att avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för vikariat. För […]

Anställningstid – varför beräknar vi det?

Bild för: Varför beräknar vi anställningstid här på WinLas?

Historik Ända sedan början av 1900-talet har fackföreningsrörelsen slagits för att begränsa arbetsgivarens rätt att avskeda medarbetare efter fri vilja. Under åren har det tillkommit nya kompromisser och avtal för att ständigt förbättra den anställdes skydd. När så lagen om anställningsskydd trädde i kraft den 1 juli 1974 upphörde arbetsgivarens fria rätt att avskeda arbetare. […]

Särskild visstidsanställning – ett lotteri med vinnare och förlorare

Bild för: Särskild visstidsanställning – ett lotteri med vinnare och förlorare

Lagen om anställningsskydd ändrades den 1 oktober 2022 bland annat i avseende sakliga skäl för uppsägning, anställningens upphörande vid tvist om ogiltighet av uppsägning, turordningsregler vid s.k. hyvling av sysselsättningsgrad samt icke minst med att den nya tidsbegränsade anställningsformen Särskild visstidsanställning (SÄV) ersatte Allmän visstidsanställning (AVA). Denna artikel belyser i första rummet förändringarna mellan SÄV […]